Startsida

Vilka vi är: Biwa Event AB är ett aktiebolag, orgnr: 559432-2439. Du hittar mer info om oss här!

Cookie policy
Denna webbplats, precis som många andra webbplatser, använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för statistik och för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Du kan välja att godkänna att vi använder kakor under ditt besök genom att klicka på “Acceptera” i vår cookie-banner.

Behandling av personuppgifter
Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Biwa. Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vår hantering av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande lag angående hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Biwa Event AB (nedan kallad Biwa) är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen GDPR för den behandling av personuppgifter som sker angående kontaktuppgifter till kulturutövare, crew, funktionärer, kontaktpersoner, leverantörer samt medlemmar som deltar, har deltagit eller är intresserade av Biwas verksamhet. Biwa är även ansvarig för den behandling som sker på webbplatsen www.biwa.se Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

Arrangörs- och anmälningsverktyget Lyyti
I vissa fall använder Biwa arrangörs- och anmälningsverktyget Lyyti för deltagarregistrering och mailutskick.

Biljetthantering.
I vissa fall använder Biwa biljettleverantören Tickster för deltagarregistrering och mailutskick.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna
I Mailchimp och Tickster behandlas personuppgifter för att kunna genomföra uppdraget mellan Biwa och den registrerade (den potentielle evenemangsdeltagaren) samt i tillämpliga delar, på basen av den registrerades samtycke, i samband med, och för att möjliggöra, anmälningar, kontakt, marknadsföring, beställningar, rapportering och andra åtgärder som hör ihop med hanteringen av kundrelationen. Uppgifter om deltagande i evenemang kan användas för profilering och marknadsföringsåtgärder samt för anpassande av kundkommunikationen på ett för den registrerade intressant sätt. Personuppgifterna behandlas i samband med sändandet av informationsbrev och deltagande i evenemang och andra marknadsföringsåtgärder.

Personuppgifternas uppbevaringstid
Personuppgifterna bevaras i Mailchimp och Tickster så länge som det behövs för att möjliggöra den registrerades anmälning och det evenemang som anmälningen gäller. Dessutom bevaras uppgifterna för möjligheten att få fler inbjudningar till liknande aktiviteter i Biwas deltagarregister.

Registrets personkategorier samt datainnehåll och personuppgiftskategorier
Personkategorier vars uppgifter kan användas är deltagare i det evenemang som Biwa arrangerat eller personer som gett tillstånd till marknadsföring. I registret behandlas bl.a. för- och efternamnet på en deltagare som anmält sig till Biwas evenemang, kontaktuppgifter samt för evenemanget nödvändiga uppgifter som deltagaren angivit. Anmälningsuppgifter till evenemanget som den registrerade själv angivit kan innehålla bl.a. följande uppgifter: e-post, telefonnummer, företag/organisation eller information om allergier. All irrelevant information raderas.

Regelmässiga uppgiftskällor
Uppgifter som deltagaren angivit, som lagts in på uppdrag av den registrerade eller påträffats av Biwa som potentiell intressent förs in i Mailchimp och Tickster för möjligheter till marknadsföringsåtgärder.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Registeruppgifter delas inom Biwa och bland evenemangets intressentgrupper. Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

Principer för skyddet av registret
Uppgifterna bevaras under tekniskt beskydd. Fysiskt tillträde till uppgifterna har förhindrats genom lösenord samt andra säkerhetsåtgärder. Tillgång till uppgifterna kräver tillräckliga rättigheter och flerstegsidentifiering. Obehörig tillgång förhindras också med hjälp av bl.a. brandmurar och tekniskt skydd. Endast Biwa och särskilt utnämnda tekniska personer har tillgång till registeruppgifterna. Endast utnämnda personer har rätt att behandla och upprätthålla uppgifterna i registret. Användarna har tystnadsplikt. Registeruppgifterna säkerhetskopieras på ett säkert sätt och de kan återlämnas/raderas vid behov.

Den registrerades rättigheter
En person som finns i registret har rätt att bl.a.:
- Av Biwa begära tillgång till personuppgifter som gäller hen samt rätt att be om korrigering eller radering eller begränsad hantering av uppgifterna i fråga eller motsätta sig behandlingen och rätten att överföra uppgifterna från ett system till ett annat.
- Granska och vid behov låta korrigera vilka uppgifter som finns om hen i registret. Begäran ska framföras skriftligen till Biwa. Personen i registret har rätt till ändringar i de uppgifter som registrerats felaktigt om honom eller henne i registret.
- I den mån som behandlingen av personuppgifterna grundar sig på den registrerades samtycke kan han eller hon när som helst återkalla sitt samtycke utan att detta inverkar på lagenligheten i den behandling som utförts på basen av samtycket innan det återkallats.
- Anföra besvär gällande behandlingen av personuppgifterna hos tillsynsmyndigheten.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser
Sidor på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Har du frågor om hur dina personuppgifter lagras eller vill bli borttagen från registret? Kontakta Biwa via mailadressen info@biwa.se